Mariendal Elektricitetsværk

Af Hans Henrik Frey

En dag i 1922 kom den unge elektriker Carl Christian Nielsen til Elling for at se på muligheden af at udnytte vandkraften i Elling å.

Han skriver derom: ”For 25 år siden fik åen næsten uantastet lov til at løbe. Kun en gammel mølle forsøgte at fravriste den noget af vandkraften. Den løb i romantikkens tjeneste.”

Knap så romantisk og småt har forholdene nok ikke været, for på det ret anselige møllehus er der en indskrift, der siger: ”Mariendal Mølle 18.., så nogen aktivitet må der have været, før C.C. Nielsen kom til, og sandheden er da også, at Elling å i flere århundreder har leveret kraft såvel vandmøllen ved den nu nedlagte gård Østerbroen nede ved Elling Tømmerhandel – som til vandmøllen ved Mariendal.

Den sidste hed oprindelig Liens Mølle efter landsbyen Lien, eller Lyeren, som blev nedlagt, da herregården Lerbæk blev oprettet i 1600 tallet. Senere er den omtalt som Ellinggård Mølle og nu altså Mariendal Mølle. Vandmøllen omtales i matriklen af 1622 og fotoet er fra Chr. Vs matrikel af 1683, hvor vi ser, at ejeren er Eiler banner, og bestyres af Michel Pedersen, som til sin egen avling har gården sennepshaven.

Men tilbage til C.C. Nielsen, som ville udnytte vandkraften til at bringe ”lys over land”.

De omkringboende Vendelboer var traditionen tro skeptiske med mistro mod alt nymodens, så ønsket om oprettelse af et andelsselskab løb ud i sandet.

De omliggende sogneråd ville ikke give kommunegaranti for lån til luftledning og installation, så Nielsen besluttede at danne et aktieselskab med godsejer Henrik Nielsen , Lerbæk og tømmerhandler M.C. Madsen, Frederikshavn.

Det lykkedes at få tegnet 30 forbrugere i Ribberholt, 35 i Elling og 33 i Strandby, i alt 1200 lampesteder, og så kunne A/S mariendals Elektricitetsværk starte med en aktiekapital på 45.000 kr., og 10, september 1923 blev den første jævnstrøm udsendt fra en 57 HK turbine og en 5o HK dieselmotor.

I 1924 sluttede Aasted sig til værket med 20 forbrugere. I de første år var der en del driftsforstyrrelser, og i 1931 blev maskinkraften udvidet til 100 HK. Ledningsnette måtte hele tiden forøges – på værkets egen regning.

Mariendal elværk var den første virksomhed, der under 2. verdenskrig tog naturgassen i sin tjeneste. Gassen blev leveret af Rasmus Clausen, Strandby, og leveringen fortsatte flere år efter krigen.

I jubilæumsåret.1948 havde værket 520 forbrugere med 6.700 lampesteder.

Jævnstrømmen blev efter krigen afløst af vekselstrøm – også på Mariendal , og samtidig voksede den del af virksomheden, der beskæftigede sig med installation ude omkring og en gang i 60-erne ophørte strømproduktionen,. C.C. Nielsen døde i 1973.

I 1976 var installationsforretningen blevet så omfattende, at Mogens Nielsen flyttede forretningen til Frederikshavn, så Turbinen ved Mariendal leverer i dag kun strøm til Møllebygningen, der i dag er indrettet til privat beboelse.

Familien Nielsen havde to sønner, og måtte opleve den sorg, at den yngste; Ejler i en alder af knap fem år styrtede ned i turbinen og omkom. Den ældste søn, Mogens overtog virksomheden efter sin far og opbyggede et helt imperium af installationsforretninger i vendsyssel, virksomheder, der lever i bedste velgående den dag i dag.